کمیته‌ی مدافعان حقوق بشر: حکومت افغانستان اعتنایی به مصونیت، آزادی فردی و حقوق شهروندی ندارد

کمیته‌ی مدافعان حقوق بشر: حکومت افغانستان اعتنایی به مصونیت، آزادی فردی و حقوق شهروندی ندارد

کمیته‌ی مدافعان حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست کوچک‌ترین اعتنا و تمکینی به مصونیت، آزادی فردی، حفظ حریم خصوصی و  حتی ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی درج شده در قوانین وضعی و نصوص شرعی ندارد.